ПДФ Печат

 

ПГВМ Добрич-Прием 2024_2025

Прием след завършено основно образование – след седми клас

Специалност: „Ветеринарен техник” - с разширено изучаване на английски език
„Ветеринарен техник” - без разширено изучаване на английски език

Специалност: „Контрол на качеството и безопасността на храни и напитки” - без разширено изучаване на английски език

Специалност:Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства- с разширено изучаване на английски език

Условията, редът и сроковете за приемане на ученици, завършили VII клас се определят с: Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.

Приемането на учениците в VIII клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.
Всички ученици, завършили VІІ клас, придобили Свидетелство за завършено основно образование кандидатстват, като подават на място, определено от Регионално управление по образованието /РУО/ следните документи:

- заявление за участие в класиране с подредени желания;

- копие на Свидетелството за завършено основно образование;

- копие на служебната бележка за оценките от резултатите от външното оценяване, когато кандидатстват в друга област;

- копие на медицинско свидетелство при кандидатстване, че професията, за която кандидатства не е противопоказана за ученика и се издава от личния му лекар.

При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите.

Балът за класиране на учениците за прием в VІІІ клас, след завършено основно образование се формира от броя на точките от: утрояването на броя на точките от националното външно оценяване по Български език и литература, броя на точките от националното външно оценяване по Математика и оценките от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване, се формира, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

Вид дейност

срок

1.

Провеждане на външно оценяване, където се обучава ученика в седми клас:

  • тест по български език и литература
  • тест по математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

 

19.06.2024г.

21.06.2024г.

20.06.2024г.

2.

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 02.07.2024г. вкл.

3.

Получаване на служебна бележка с оценките от проведеното външно оценяване от училището, където ученика се обучава.

до 05.07.2024г. вкл.

4.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. на място, определено от Регионално управление на образованието гр. Добрич

08.07. ÷ 10.07.2024г.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12.07.2024 г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 15.07. ÷ 17.07.2024г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 19.07.2024г. вкл.

8.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

22.07. ÷ 24.07.2024г. вкл.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25.07.2024г.

10.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26.07. ÷ 29.07.2024г. вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2024г.

12.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07. ÷ 01.08.2024г.

13.

Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 02.08.2024г.

14.

Попълване на незаетите места след трети етап. Определя се от директора.

до 11.09.2024г. вкл.

15.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до 14.09.2024г. вкл.

Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.

Първият етап на класиране приключва със записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Във втори етап на класиране участват ученици, които не са приети или са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за класиране, без да променят или пренареждат желанията си.

Във втори етап на класиране учениците се класират на мястото си от първи етап или на по-предно свое желание.

За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление до началника на РУО, в което могат да променят и пренареждат желанията си, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

 


За вас родители