The News
ПДФ Печат Е-мейл

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф.д-р Г. Павлов” гр.Добрич разполага с 11 кабинети по общообразователна и професионална подготовка, като всички са оборудвани с компютър, мултимедия и интернет, в осем от тях с интерактивни дъски, а един с интерактивен дисплей. В кабинета по професионална подготовка има бинокулярен микроскоп с вградена видеокамера, с помощта на който се постига по-добра видимост за наблюдаваните микроскопски препарати. Оборудвани са четири лаборатории със съвременна диагностична техника – анализатори за кръвни изследвания, урина и мляко, микроскопи и други лабораторни прибори и стъклария. Изградена е операционна зала, оборудвана с монитор за наблюдение на пациента, апарат за инхалационна анестезия, видеоскоп, радионож, видеозон, операционна маса, операционна лампа. Има два компютърни кабинета, единият е с терминални станции, а втория е оборудван със специализиран софтуер за изучаване на английски език, позволяващ свързване на учител с учениците, наблюдение на възложените упражнения, отдалечено управление на споделен монитор, прехвърляне на файлове и други.  Оборудвани са две зали за презентации, като едната е с 80 места, а другата - 70. Изградена е малка заседателна зала за провеждане на заседания на Обществения съвет на училището, родителските активи, ученическия съвет. Оформен е кът на патрона на училището проф. д-р Георги Павлов и малка музейна експозиция. На цялата територия на училището има изграден Wi-Fi със защитна стена.

Във физкултурния салон освен волейбол и баскетбол, може да упражнява и фитнес. Към салона има обособена зала, оборудвана с 12 уреда.
Библиотеката на училището разполага с 11000 тома ученическа, художествена, техническа и друга литература, периодични издания. В читалнята учениците могат да ползват учебна литература и периодичен печат, копирна техника и интернет. Със средства, спечелени по два проекта по национална програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към Министерство на културата са закупени енциклопедии, речници, професионална и художествена литература.
Учебната база, намираща се в кв. Рилци е лицензиран животновъден обект, съгласно чл.137 от ЗВД и първа група млекодобивно стопанство. В нея се отглеждат 60 броя говеда в различни възрастови групи. Разполага с два модерни кабинета за провеждане на практика по специалността, зала за манипулации, стаи за преподаватели, управител и обслужващ персонал.
На училището е предоставена 1250 декара земя от ДПФ, като от нея се получават зърнени култури за изхранване на животните.

От 2002  години работим по Европейски програми за междуучилищно и междудържавно сътрудничество и партньорство, за обмен на ученици и преподаватели, като целта ни е да предоставим качествено и модерно професионално земеделско образование и да обучим ветеринарни кадри, с умения и компетентности отговарящи на нуждите на аграрния сектор. Работата по проекти е един от приоритетите, заложени в Стратегията за развитието на училището. През този период са реализирани над тридесет проекта, като пет от тях са наградени със „Сертификат за качество” от ЦРЧР, което е заслужено признание за знанията и компетентностите на служителите, включени в дейностите по проектите. В различните мобилности са участвали над 400 ученици и над 90% от учителския състав. Европейските програми дават възможност за партньорство между училищата, комуникация между образователни институции, обмяната на опит, възможност да се прилагат в професионалното образование иновативни методи на преподаване и да се ползват добри педагогически и производствени практики.

Училището успешно работи по проекти на МОН, финансирани от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, като през предходния програмен период участвахме в „Ученически практики”, „Успех”, „Нов шанс за твоето бъдеще”, „Квалификация на педагогическите кадри”, „Управление за ефективно професионално образование” и НП на МОН - „Модернизация на материалната база в училище”, „ИКТ в училище”, „Ритуализация на ученически живот”, „На училище без отсъствия”. През новия програмен период по програма „Наука и образование – интелигентен растеж” училището работи по проект „Твоят час”, „Подкрепа за успех”, като има сформирани групи за допълнителни обучение по БЕЛ, Английски език, Математика и групи за занимания по интереси за екология и фермерство. От бюджета на училището се финансират факултативно изучаване на предприемачество в 10, 11 и 12 клас, като са създадени учебни фирми, които имат различни дейности: тор от калифорнийски червеи, екокартички, ароматерапия и други. Сформирани са групи за занимания по интереси, финансирани от бюджета на гимназията, като се дава възможност на учениците да овладяват допълнително знания и умения за изкуствено осеменяване, пчеларство, здравословно хранене, дигитални компетентности.

 

По проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов”, финансиран по ОП „Региони в растеж” през 2017 и 2018 година беше извършено пълно обновяване на сградния фонд и материалната база на учебна сграда, физкултурен салон и дворното пространство на обща стойност 1 300 000 лева.