Документи ПДФ Печат Е-мейл

График юли-2018 г.  на изпитна сесия за оформяне на срочна/годишна оценка

Седмично разписание за втори срок на учебната 2017/2018 г.

Правилник за дейността на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година, приет на заседание от ПС.

Правилник за вътрешния трудов ред на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

Правилник за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд

Стратегия за развитие на ПГВМ  "Проф. д-р Г. Павлов" за периода 2016-2020 г. и план за действие и финансиране

План за действие по стратегията с финансиране на гимназията - 2017/2018 г.

Стратегия за подобряване качеството на обучението по БЕЛ на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов".

Система за подобряване работата с родителите на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов".

Училищна програма за превенция на ранно напускане от образователната система

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи

Програма за предоставяне на мрежа от образователни услуги на ученици от Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов".

Годишен план за работата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

План за контролната дейност на Директора на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

План за квалификационната дейност на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

План за дейността на методическото обединение на учителите по общообразователна подготовка за 2017/2018 учебна година.

План за дейността на методичното обединение на учителите по професионална подготовка за 2017/2018 учебна година.

Вътрешни правила за организация на РЗ в ПГВМ "Проф. д-р Г. Павлов"

Училищен учебен план за 9 клас

Училищен учебен план за 9-12 клас предмети.

Училищен учебен план за 8-12 клас след завършен 7 клас.

Училищен учебен план за 8-12 клас след завършен 7 клас предмети.