Профил на купувача ПДФ Печат Е-мейл

Профил на купувача съгласно ЗОП от 15.04.2016 г.

- Вход в Системата за обществени поръчки

АРХИВ

- Вътрешни правила за поддържане профила на купувача.

- Заповед на Директора.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет : Доставка на учебно-техническо оборудване на кабинетите по професионална подготовка по НП, Модернизация на материалната база, модул "Подобряване на училищната среда", дейност "Обновяване на учебно-техническо оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории".
Приложени файлове:

Дата: 03.11.2014 г.

Дата: 12.12.2016 г.